Information om behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss på Norelius Fastigheter att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter om du är sökande/nuvarande hyresgäst, samarbetspartner, anställd eller söker jobb hos oss. För att kunna erbjuda våra tjänster, svara på frågor och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi behandla personuppgifter. Norelius Fastigheter behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation).

Om du har du frågor kring behandlingen av dina personuppgifter, önskar ett registerutdrag, vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, rätta felaktiga uppgifter, har invändningar mot behandlingen av personuppgifter, eller vill få dina uppgifter raderade är du alltid välkommen att höra av dig till oss på:

Norelius Fastigheter
Storgatan 13
573 32 Tranås

Tel: 0140-31 17 97

Personuppgiftsansvarig

Norelius Fastigheter med juridiska namnet Norelius Holding AB, 559067-5681, är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandling av personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Fortsättningsvis benämner vi bolaget som Norelius Fastigheter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, lägenhetsnummer, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser. Även IP-nummer, cookies och elektroniska identiteter är personuppgifter om de kan kopplas till dig.

När du registrerar dig som sökande eller erbjuds en bostad

När du anmäler ditt intresse för bostad eller en lokal här hos oss samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter.

De personuppgifter vi samlar in är: namn, personnummer, telefonnummer, bostadsadress, e-post, arbetsgivare/utbildningsanstalt, önskemål om lägenhetens storlek, antal personer i hushållet, ev husdjur.

Uppgifterna ligger kvar så länge som du själv önskar. När du inte vill stå kvar längre som sökande kan du begära att vi rensar bort dina personuppgifter.

Om du inte önskar att vi gör inhämtar en kreditupplysning på dig, kan du dessvärre inte bli erbjuden en bostad hos Norelius Fastigheter.

De som kan komma att ta del av dina personuppgifter är personal inom Norelius Fastigheter som handlägger ansökningar av bostäder. Vi delar även dina personuppgifter med externa aktörer för inhämtande av kreditupplysning och vi kontaktar referenter för referenstagning för tidigare boenden.

Vid ärenden kopplat till bostadsanpassning, kan vi även skicka personuppgifter till kommunen. Personuppgifterna kommer även att delas med system- och driftsleverantörer som behandlar uppgifter för Norelius Fastigheters räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi har tecknat personuppgiftbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt med sekretess.

Som hyresgäst

När du blir hyresgäst hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart.

Under avtalsförhållandet behandlar vi dina personuppgifter till exempel när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra fastställda rutiner. Du får gärna kontakta oss om du vill få mer information.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla och förbättra våra tjänster samt behålla en god kundkontakt med dig. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer störningar i ditt boende, sena eller uteblivna hyresinbetalningar eller skador i lägenheten/fastigheten.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta och enligt lag som står över GDPR såsom Bokföringslagen. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresperioden är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter, såsom t.ex hyresavtalet, måste vi spara i minst två år därefter. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial t.ex betalningar kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år enligt Bokföringslagen. Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att:

  • Få ett registerutdrag (information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig)
  • Få felaktiga uppgifter rättade.
  • Kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du t.ex anser att de inte är korrekta.
  • Få dina personuppgifter överförda till annat företag.

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen kan du klaga till oss och till tillsynsmyndigheten samt Datainspektionen.

Senaste uppdatering av denna integritetspolicy 2022-12-07